top of page

【Dance in Attitude 月刊 - 六月號】


每個月都會有一個小總結給大家觀看,務求大家不會錯過本校任何消息!

可能錯過今月的事情/消息的你,立即看看本校月刊六月號啦!


提提大家RAD考試將會在7月尾進行,考生們要加油啦

希望大家可以考取好成績!!!

 

【DIA 日常點滴】

上堂練習使用不同嘅道具

增添課堂樂趣,小朋友就更加投入課堂

🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩


望鏡頭係需要從細訓練到大🥰

當然優雅都係啦🤣