top of page

【元朗區安全健同樂日】

本校於一月二十六日獲元朗青聯莊健成教育中心邀請出席「元朗區安全健同樂日」表演活動。

「元朗區安全健同樂日」是元朗區議會豁下建立安全成社區工作小組以「健康飲食及運動」和「預防肌肉筋骨勞損」作主題。當日有攤位遊戲及歌星演唱,節目非常豐富。是次活動主辨單位安排左十五分鐘表演活動,本校亦安排芭蕾舞,爵士舞及中國舞出席是次表演。

本校今次都為小朋友拍攝活動照片留下紀念,希望大家中意啦。

芭蕾舞及爵士舞學生大家都乖乖地等待表演。(今次爵士舞三個小朋友著學校外套表演,好靚好型呀!)

表演前個個小朋友都有少少緊張。

Miss Chan 強項是扮靚靚,所以每次都會親力親為幫手扮靚靚,為求學生們以最佳狀態示人。