【 CSTD 袋鼠盃舞蹈比賽2019回顧】


由於疫情影響,好多考試或比賽都要延期及取消。暫時未有任何比賽的時候,我哋就回顧一下上年『袋鼠盃舞蹈比賽2019』啦!在此都希望疫情盡快過去,望所有事情盡快回覆正常。

已近期 Dance in Attitude學生終於收到獎盃同獎牌啦,我哋緊係唔會放過影靚相機會。再次恭喜得獎學生,在比賽中有優秀表現。